هَــــنوز گـ ـآهــــے...!

مَــــرآ بـ ـه جــــآن تـ ـو قَـــــسَم مـ ـے دَهَـــــند...!

ببـــــین تَـــــنهـ ـآ مَـــن نیســـتَم

کــــ ه

رَفتَــــــنَت رآ بــآوَر نمـــــــے کُـــنَم...!